ПОЛОЖЕННЯ

про Воловецьку філію Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді „Арніка”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно зі Статутом Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (надалі – ЗОЕНЦ), на підставі Рішення 28 сесії V скликання Воловецької районної ради від 01.06.2010 року № 469, Рішення 28 сесії V скликання Закарпатської обласної ради від 07.05.2010 року № 1106, Рішення 2 сесії VІ скликання Закарпатської обласної ради від 16 грудня 2011 року № 90, наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 20.07.2010 року № 577, Акту передачі-приймання будівлі Нижньоворітської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів від 10.08.2010 року та наказу ЗОЕНЦ від 25.01.2011 року № 6-ф створено відокремлений підрозділ – Воловецьку філію Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді „Арніка”(надалі – Філія).

Філія не є юридичною особою.

Філія користується основними фондами та оборотними коштами ЗОЕНЦ, має право від імені ЗОЕНЦ придбати та орендувати основні фонди.

Філія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту ЗОЕНЦ та цього Положення.

Місце знаходження Філії: Закарпатська область, Воловецький район, с. Нижні Ворота, вул. Перемоги, 10

ЗОЕНЦ несе відповідальність за зобов’язаннями Філії.

У відносинах з державними органами і суб’єктами господарської діяльності Філія виступає як представник ЗОЕНЦ і діє у межах наданих законами України та цим Положенням повноважень.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Метою створення Філії є подальша реалізація Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді:

Закону України „Про освіту”;

Закону України „Про позашкільну освіту”;

Концепції екологічної освіти України;

інших документів, що стосуються освіти: наказів Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

2.2. Предметом діяльності Філії є:

створення (відкриття) творчих учнівських об’єднань (гуртків, клубів, секцій) еколого-натуралістичного спрямування для здійснення навчально-виховної діяльності, сприяння учнівській і студентській молоді у поглибленому вивченні природничих дисциплін, оволодінні навичками дослідництва, проведення посильних практичних природоохоронних робіт, написанні курсових, дипломних робіт, рефератів, пошукових робіт в системі Малої академії наук із біологічної, екологічної, природоохоронної тематики, зокрема: охорони природи, овочівництва, садівництва, виноградарства, квітництва, бджільництва, рибництва, захисту лісів, інших зелених територій, водойм, сільськогосподарських угідь, вирощування окремих культур тощо;

проведення короткочасних та довготривалих масово-виховних заходів із учнівською молоддю з різних регіонів України, Закарпатської області, Воловецького району, села Нижні Ворота, а також, у співпраці із науковцями, педагогами, фахівцями природоохоронної справи, членами громадських екологічних організацій з молоддю із зарубіжжя, зокрема:

частини маршруту Всеукраїнського еколого-освітнього табору-експедиції „Ойкос”, обласних та районних оздоровчих, відпочинкових, профільних таборів, польової натуралістичної практики юних екологів, орнітологів іхтіологів; еколого-краєзнавчих екскурсій, походів, подорожей, дослідницьких експедицій, фестивалів, зборів юних натуралістів;

постійне проведення працівниками ЗОЕНЦ та Філії, керівниками гуртків разом із юннатами практичних заходів у рамках „місячників саду й лісу”, суспільно-корисних робіт з упорядкування та благоустрою території, створення дендропарку, плодового саду, ягіднику, квітників, екологічної навчально-пізнавальної стежки, юннатівської пасіки тощо.

2.3. Філія має право займатися, окрім навчально-виховної, й іншими видами освітньої, туристсько-рекреаційної, в тому числі, підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

3.1. З метою належної організації роботи оздоровчих та відпочинкових таборів дирекція ЗОЕНЦ згідно штатного розпису, затвердженого департаментом освіти і науки облдержадміністрації, приймає на роботу у Філію необхідну кількість педагогічних, медичних та обслуговуючих працівників для забезпечення оздоровлення, відпочинку, навчання, виховання, харчування, проживання учасників згідно з вимогами чинного законодавства щодо оздоровлення та відпочинку дітей.

3.2. Заступник директора ЗОЕНЦ – керівник Філії є водночас керівником табору і забезпечує належну роботу оздоровчо-відпочинкових змін.

3.3. Частина педагогічних, медичних працівників, обслуговуючого персоналу можуть прийматися на роботу сезонно, кожного разу за окремим наказом ЗОЕНЦ в залежності від конкретного періоду проведення оздоровчо-відпочинкових змін та кількості прийнятих на оздоровлення чи відпочинок дітей.

3.4. Оздоровчо-відпочинкові зміни працюють за планом роботи, затвердженим керівником Філії і погодженим директором ЗОЕНЦ, що складається з урахуванням профілю зміни, індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.

3.5. Керівник Філії й табору, педагогічні та медичні працівники забезпечують навчально-виховну, оздоровчу, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу в кожній зміні.

3.6. Еколого-освітня і просвітницька, посильна, відповідно до віку дітей, практична природоохоронна робота проводиться зі всіма дітьми та педагогами, що перебувають у таборі, незалежно від профілю зміни.

3.7. Прийняття дітей для надання їм оздоровчих чи відпочинкових послуг здійснюється на підставі путівки або заяви батьків (опікунів, піклувальників), довідки про стан здоров’я дитини, наявність профілактичних щеплень та епідемічний стан середовища, в якому проживає дитина.

3.8. Путівка – це документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування й терміни зміни, визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини..

3.9. З урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей створюються загони та групи, наповнюваність яких складає:

для дітей 6-9 років – 15 осіб;

для дітей 10-13 років – 20 осіб;

для дітей, старших 13 років – 25 осіб.

3.10. Тривалість занять (у гуртках, клубах, спортивних секціях тощо) встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей різних вікових категорій:

для дітей від 6 до 7 років – 35 хв.;

для дітей 7-8 років – 40 хв.;

для дітей старших 8 років – 45 хв.

3.11. Якщо оздоровчо-відпочинкові зміни проводяться у період навчального року, навчання учнів продовжується у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у с. Нижні Ворота, за угодою між цими закладами та ЗОЕНЦ.

4. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

4.1. Працівники Філії і табору „Арніка” в межах покладених на них обов’язків несуть персональну відповідальність за безпеку життя і здоров’я дітей, які навчаються, відпочивають і оздоровлюються у Філії. Із числа педагогічних та (або) медичних працівників призначається відповідальний за стан охорони здоров’я і життя дітей.

4.2. При прийнятті на роботу всі працівники проходять обов’язковий інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та надання невідкладної дошпитальної допомоги.

4.3. Всі працівники Філії, в тому числі прийняті на роботу для надання оздоровчо-відпочинкових послуг проходять навчання з охорони праці згідно з чинним законодавством.

4.4. Керівник Філії і табору „Арніка” спільно із медичним працівником розробляє та затверджує режим дня з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та фізіологічних особливостей дітей різного віку.

4.5. Надання дітям і працівникам медичної допомоги та лікування на дошпитальному етапі здійснюється медичними працівниками, які залучені до оздоровчо-відпочинкових змін.

Надання невідкладної медичної допомоги, зокрема стаціонарної, здійснюється Нижньоворітською амбулаторією загальної практики сімейної медицини, відповідно до угоди між цим закладом та ЗОЕНЦ.

4.6. Споруди, будівлі та інші приміщення оздоровчого закладу повинні відповідати Правилам пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженими наказом МОН України від 15.08.2016 № 947, Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.

В оздоровчому закладі розробляються плани поетапної евакуації дітей на випадок пожежі та стихійного лиха.

4.7. Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

Негайне відрахування дитини із дитячого закладу та відправлення до місця постійного проживання здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників на підставі рішення керівництва філії (табору) у разі неодноразового та (або) грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку.

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

5.1 Для здійснення цілей згідно з цим Положенням Філія має право:

вступати у господарські та цивільно-правові відносини із підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими громадянами згідно з довіреністю, виданою керівнику Філії від імені ЗОЕНЦ за видами освітньо-виховної, підприємницької діяльності та за видами окремих операцій;

через бухгалтерію ЗОЕНЦ купувати матеріальні цінності, а також основні засоби у підприємств, організацій, установ, громадян;

створювати резерви, необхідні для нормальної діяльності Філії;

за згодою ЗОЕНЦ здійснювати поточний ремонт, а також брати участь у ремонті об’єктів виробничого, побутового та соціально-культурного призначення.

через бухгалтерію ЗОЕНЦ здійснювати пропагандистську природо-охоронну та освітньо-виховну видавничу та рекламну діяльність;

за згодою ЗОЕНЦ, відповідно до Статуту ЗОЕНЦ і цього Положення продавати, передавати, обмінювати, надавати платно чи безоплатно в тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку та згідно чинного законодавства;

5.2. Філія не має права:

самостійно відчужувати основні засоби, будівлі, транспортні засоби;

випускати облігації та векселі;

видавати майнові гарантії, забезпечені майном ЗОЕНЦ для третіх осіб.

6. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІЛІЇ ТА ЗОЕНЦ

6.1. Філія підпорядкована у своїй освітньо-виховній, фінансовій та господарській діяльності ЗОЕНЦ.

Звіт про навчально-виховну роботу гуртків подаються згідно вимог про роботу творчих учнівських об’єднань.

Звіт про фінансово-господарську діяльність за рік надається Філією Директору ЗОЕНЦ кожного року, не пізніше 25 грудня.

6.2. ЗОЕНЦ для забезпечення діяльності Філії згідно цього Положення, передає Філії матеріальні цінності, засоби навчання, з оформленням відповідних накладних документів.

6.3. Якщо Філія згідно із чинним законодавством та цим Положенням отримає від дозволеної діяльності прибуток, він (прибуток) вноситься поштовим переводом або готівкою в бухгалтерію ЗОЕНЦ і використовується на розвиток Філії. Залишки власних коштів, не використанні упродовж фінансового року, переносяться на наступний і вилученню не підлягають.

6.4. Філія не може самостійно укладати договори з підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

6.5. Контроль за господарською діяльністю філії здійснює ЗОЕНЦ, а також відповідні державні органи.

7. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

7.1. Управління поточною діяльністю Філії здійснюється заступником директора ЗОЕНЦ-керівником філії.

7.2. Керівник Філії здійснює свою діяльність у відносинах з третіми особами від імені ЗОЕНЦ, згідно довіреностей, виданих директором ЗОЕНЦ.

7.3. Керівник Філії призначається департаментом освіти і науки облдержадміністрації та у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується директору ЗОЕНЦ.

Призначення та звільнення інших працівників Філії здійснюється директором ЗОЕНЦ, в тому числі, й за поданням пропозицій від керівника Філії.

Керівник ЗОЕНЦ заохочує працівників Філії та накладає на них стягнення самостійно або за клопотанням (поданням) керівника Філії.

7.4. Штатний розпис Філії є частиною штатного розпису ЗОЕНЦ і затверджується директором департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Кошторис витрат на утримання Філії є невід’ємною частиною кошторису ЗОЕНЦ, затвердженого директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

7.5. Форми, системи та розміри оплати праці визначаються директором ЗОЕНЦ.

7.6. Режим роботи й відпочинку персоналу Філії визначаються керівництвом Філії за погодженням із дирекцією ЗОЕНЦ.

8. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1 До цього Положення можуть бути внесені в установленому порядку зміни та доповнення, які не повинні суперечити чинному законодавству України та Статуту ЗОЕНЦ.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

9.1 Припинення діяльності Філії здійснюється на основі прийнятого ЗОЕНЦ рішення про ліквідацію чи реорганізацію згідно з чинним законодавством. Порядок ліквідації Філії визначається ЗОЕНЦ та чинним законодавством України.

9.2 При реорганізації Філії її права та обов’язки переходять до правонаступників.

Кiлькiсть переглядiв: 1268