ПОГОДЖЕНО

управління з питань забезпечення

повноважень щодо управління

об`єктами спільної власності

виконавчого апарату

Закарпатської обласної

Начальник_______Є.Кибза

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Закарпатської обласної

державної адміністрації

__________№_________

С Т А Т У Т


Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Ужгород – 2016 р.

1. Загальні положення

1.1. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (надалі - Центр) - є профільним позашкільним навчальним закладом основним напрямком діяльності якого є еколого-натуралістичний. Центр здійснює навчання і виховання учнів, вихованнців, слухачів віком від 5 до 18 років у позаурочний та позанавчальний час.

Засновником Центру є департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Юридична адреса Центру: Україна, Закарпатська область, м.Ужгород вул. Загорська, 126.

1.2. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді є юридичною особою, має гербову печатку, штамп, розрахунковий рахунок тощо.

1.3. Працівники, вихованці, учні, слухачі, їх батьки або особи, що їх замінюють, несуть відповідальність згідно діючого законодавства за псуваня будівель, споруд, приміщень, устаткування, інветаря Центру.

1.4. Забороняється використовувати приміщення Центру не за призначенням.

1.5. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

1.6. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру, є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністррів України від 6.05.2001 року № 433, Законом України Про оздоровлення і відпочинок, Постановою КМ України від 28.04.2009 р. № 422 Про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, власним статутом та іншими законодавчими актами України.

1.8. Головними завданнями Центру є:

- реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;

- створення умов для надання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук, професійного самовизначення учнівської молоді;

- залучення вихованців, учнів і слухачів до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісівництво, садівництво, грибівництво, бджільництво, тваринництво тощо;

- створення умов для оволодіння вихованцями і слухачами знаннями про навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем;

- залучення вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в галузі сільськогосподарських наук;

- створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців, учнів і слухачів;

- створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, ідивідуальних здібностеей вихованців, учнів і слухачів;

- задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні;

- пошук, розвиток і пдтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечої поведінки;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

- просвітницька діяльність.

1.9. Центр співпрацює з навчально-виховними закладами області, науково-дослідними, природоохоронними установами: Ужгородським національним університетом, Карпатським біосферним заповідником, національними природними парками ”Синевир”, ”Зачарований край”, ”Ужанський”, департаментом екології та природних ресурсів, департаментом лісового та мисливського господарства, ДП ”Ужгородліс”, басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса, обласним Товариством охорони природи, обласною організацією всеукраїнської екологічної ліги, науково-дослідницьким інститутом “Бакта”, обласними краєзнавчим та етнографічним музеями, іншими державними і громадськими освітніми та природоохоронними організаціями, районними та міськими методичними кабінетами, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Будинками школярів, обласним Центром науково-технічної творчості учнівської молоді, обласним Центром туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту, обласним палацом дітей та юнацтва.

1.10. Мова навчання і виховання у Центрі визначається Конституцією України і законодавством про мови.

2. Основні напрями діяльності.

2.1. Центр проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу за кошти бюджетних асигнувань, впроваджує різноманітну господарську-розрахункову діяльність згідно законодавства.

2.2. Структурними підрозділами Центру є: філії, відділи, лабораторії, оздоровчі, відпочинкові, профільні табори, відеостудія, бібліотека, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні земельні ділянки, теплично-парниковий комплекс, ферми, куток живої природи, пташник та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

Центр має право відкривати свої філії у селах, селищах, містах області згідно чинного законодавства.

2.3. Центр створює належні умови для вибору вихованцям, учням і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків, вживає заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

2.4. Центр працює за річним планом роботи, погодженим департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації і реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних та дитячих громадських організацій.

2.5. Центр здійснює організаційно-методичну роботу, спрямовану на розвиток пріоритетних напрямів позашкільного навчання і виховання учнівської молоді з натуралістичної, дослідницької діяльності, удосконалення змісту, форм і методів роботи: вивчає і пропагує прогресивний досвід, бере участь у розробці навчальних посібників з питань еколого-натуралістичної діяльності, розповсюджує авторські програми, нові прогресивні методики діяльності гуртків та клубів.

Центр забезпечує координацію методичної роботи районних, міських станцій юних натуралістів, еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді, аналізує стан еколого-натуралістичної роботи, прогнозує на перспективу розвиток нових типів позашкільних навчально-виховних закладів, творчих об’єднань за інтересами.

Центр розробляє спільно з науковими установами тематику досліджень і експериментів з питань екології, охорони природи та сільського господарства.

Центр проводить методичну роботу для підвищення фахового рівня і майстерності працівників свого закладу та педагогічних працівників інших навчально-виховних закладів.

2.6. Центр організовує та проводить обласні еколого-натуралістичні масово-виховні заходи з учнівською молоддю: зльоти, семінари-практикуми, конференції /екологів, юних дослідників сільського, лісового господарств/, тематичні екскурсії, екологічні експедиції, польові практики, виставки юннатівських робіт тощо. Залучає до участі в організованих Центром заходах обласні, міські, районні позашкільні заклади різних типів, загальноосвітні школи, інші зацікавлені навчально-виховні заклади та організації.

Під час масових, навчально-виховних заходів Центр забезпечує проведення профілактичних заходів з техніки безпеки.

2.7. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України. Експериментальні навчальні плани складаються Центром з урахуванням типових навчальних планів.

Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.

2.8. Навчання і виховання учнів у Центрі здійснюється в об’єднаннях за інтересами: гуртках, клубах, секціях.

Кожне дитяче об’єднання є навчально-методичною базою, творчою лабораторією для дитячих і юннатівських об’єднань (гуртків) відповідного профілю.

При складанні планів для занять в гуртках, клубах, секціях педагогічні працівники користуються профільними, комплексними програмами і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах, об’єднаннях. Залежно від відповідного рівня творчого об’єднання учнів навчання може вестися за програмами від одного місця до кількох років. Заняття можуть проводитись у гуртках, ланках, індивідуально в залежності від конкретної теми теоретичного або практичного заняття.

2.9. Мета, завдання, зміст і річна кількість годин роботи дитячого об’єднання визначається навчальними планами. Керівник дитячого об’єднання самостійно обирає педагогічно обгрунтовані форми, засоби і методи роботи.

2.10. Робота клубів, секцій, науково-творчих об’єднань, Малої Академії Наук здійснюється на основі Положень про такі об’єднання.

2.11. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у Центрі становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів, слухачів залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, але не більше 25 вихованців, учнів, слухачів.

2.12. Прийом вихованців, учнів і слухачів до Центру здійснюється протягом року (по мірі комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним закладом і погоджуються із засновником.

Прийом вихованців, учнів і слухачів до Центру для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб які їх заміняють.

2.13. Центр проводить навчально-виховну роботу диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова, клубна робота, урок, лекція, конференція, семінар, читання, вікторина, екскурсія, експедиція, польова практика, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках (НДЗД), фермерських, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм.

2.14. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

У канікулярні, святкові та неробочі дні Центр працює за окремим планом.

Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

2.15. Тривалість занять у Центрі визначається навчальним планом і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 5 до 6 років –30 хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; інших – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються робочим режимом щоденної роботи Центру.

Тривалість заняття гуртків або інших творчих об’єднань першого року навчання – 4-6 академічних годин на тиждень, другого та наступних років навчання –6-9 академічних годин на тиждень.

Індивідуальні заняття в залежності від вікового контингенту та складності тами –2-9 годин на тиждень.

2.16. Гуртки, секції та інші творчі об’єднання Центру класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень – творчі об’єднання загально розвиваючого спрямування, що сприяють розвитку інтересу учнів і вихованців до еколого-натуралістичної діяльності;

основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

2.17. Центр організовує на своїй навчально-виховній базі виробничу практику учнів, студентів для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнівської молоді, підтримки їх професійних навичок, Центр за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій, навчально-виховних закладів з вирощування сільськогосподарської, лісогосподарської, квітково-декоративної продукції, виробів декоративно-прикладного мистецтва. Учнівські об’єднання Центру можуть виконувати замовлення різних організацій, підприємств на проведення актуальних дослідів з біології, екології, сільського господарства: озеленення приміщень, території, створення кутків живої природи (виготовлення кліток, акваріумів, тераріумів), розробку методичних порад з проведення натуралістичної, дослідницької і природоохоронної роботи.

2.18. З метою залучення учнівської молоді до практичної діяльності у сфері розвитку біології, сільського господарства, створення оптимальних умов для професійного самовизначення учнів на базі Центру створені відділи:

- організаційно-масової роботи.

- інформаційно-методичної роботи;

- біології та дослідницько-експериментальної роботи;

- екології та природоохоронної роботи.

2.19. Центр може організовувати роботу своїх творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, природоохоронних, масмедійних установ, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій за місцем проживання дітей та юнацтва, відповідно до укладених угод.

2.20. Центр може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії, філії для творчої експериментальної, науково-дослідної роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії.

Центр може бути творчою лабораторією, базою ліцею, гімназії, колегіуму, спеціалізованої школи, вищого навчального закладу в роботі з обдарованими дітьми.

2.21. За результатами навчання Центр може видавати своїм випускникам відповідні документи про освіту у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення).

3. Керівництво центром.

3.1. Керівництво Центром здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.2. Директор призначається на посаду департаментом освіти і науки Закарпатської ОДА відповідно до ст. 40, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, частини 4 статті 20 Закону України «Про освіту», Рішення дев’ятнадцятої сесії Закарпатської обласної ради VІ скликання від 30.12.2014 № 1149 за попереднім погодженням із обласною радою.

Заступники директора призначаються і звільняються департаментом освіти і науки за поданням директора Центру.

Педагогічні та інші працівники Центру призначаються та звільняються з посад директором відповідно до чинного законодавства.

3.4. Директор є розпорядником грошових і матеріальних коштів Центру і діє від його імені без доручень.

Директор Центру:

¨здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового рівня працівників;

¨організовує навчально-виховний процес;

¨підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідницько-експериментальної роботи педагогічних працівників;

¨забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;

¨створює необхідні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

¨забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

¨розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

¨організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або Державного казначейства;

¨установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

¨представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

¨дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

¨забезпечує права вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

¨видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

¨призначає на посади та звільняє з посад педагогічних та інших працівників Центру згідно цього статуту та чинного законодавства;

¨застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру;

¨затверджує посадові обов’язки працівників Центру;

¨щороку звітує на загальних зборах /конференції/ колективу закладу про діяльність адміністрації Центру;

¨несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна Центру.

3.5. Директор Центру є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Центру. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників і працює на підставі Положення про педагогічну раду, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Педагогічна рада Центру:

¨розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно - методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, філій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

¨розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

¨визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового, прогресивного педагогічного досвіду;

¨порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

3.6. Вищим органом громадського самоврядування Центру є загальні збори трудового колективу, що збираються не рідше одного разу на рік.

3.7. У період між загальними зборами діє Рада Центру яка організовує виконання рішень зборів трудового колективу, здійснює контроль за реалізацією пропозицій і критичних зауважень колективу, разом з директором представляє інтереси Центру і його відділів у громадських і державних органах, затверджує плани роботи Центру, встановлює режим роботи.

4. Фінансово – господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру.

4.1. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.2. Фінансування Центру може здійснюватися за рахунок додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.

4.3. Додатковими джерелами формування коштів Центру є:

а) кошти, одержані за надання платних послуг відповідно до законодавства;

б) кошти гуманітарної допомоги;

в) добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

г) кредити банків;

д) інші надходження не заборонені законодавством України.

Кошти отримані Центром з додаткових джерел фінансування, використовуються для впровадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

4.4. Платними послугами вважаються роботи, виконані поза основною програмою діяльності Центру.

4.5. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

1) самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно цього Статуту;

2) користуватися безплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

3) розвивати власну матеріальну базу, житлові приміщення, мережу оздоровчо-профільних таборів, еколого-натуралістичних баз;

4) володіти та користуватися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

5) виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

Для проведення навчально-виховної роботи Центром надаються в користування спортивні об’єкти, оздоровчі та інші заклади безплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

4.6. Центр діє згідно розробленого плану економічного і соціального розвитку, користуючись вихідними даними планування, які додаються Міністерством освіти і науки України.

4.7. Розподіл коштів здійснюється Центром у відповідності до кошторису, який затверджується департаментом освіти і науки облдержадміністрації.

Економія коштів, які виділяються на матеріальну забезпеченість та пільги для дітей і були отримані в поточному звітному періоді, повністю використовується за призначенням у наступні звітні періоди.

4.8. Питання організації та оплати праці працівників регулюються Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993р. №102.

За наслідками атестації педагогічних працівників директором встановлюються ставки заробітної плати й посадові оклади.

Умови і порядок преміювання працівників визначаються адміністрацією за погодженням з профспілковою організацією.

4.9. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у Центрі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

4.10. Матеріально-технічна база Центру включає: приміщення, споруди, які є комунальною власністю Закарпатської обласної ради (Свідоцтво від 11.03.2004 р.) земельну ділянку площею 1,2128 га (Державний Акт серія ЯЯ № 9091336 від 04.10.2005 р.) обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби.

4. 11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини серед засновників, працівників Центру (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

4. 12. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

5. Міжнародне співробітництво Центру.

5.1. Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими, природоохоронними установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

5.2. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

6 . Порядок внесення змін і доповнень до статуту

6.1. Зміни та доповнення до цього статуту можуть вносити: власник та орган управління, орган управління майном і загальні збори трудового колективу центру – відповідно до компетенції.

6.2. Зміни і доповнення до статуту центру набирають законної сили з наступного дня після їх реєстрації.

6.3. Внесення змін та доповнень до статут оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

7. Ліквідація та реорганізація.

7.1 Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.2 . У разі припинення юридичної особи – Центру (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються у дохід бюджету в установленому законодавством порядку.

Прийнято загальними зборами

трудового колективу

12 листопада 2016 року

Протокол № 2

Кiлькiсть переглядiв: 353