П Л А Н

роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді на 2018/2019 навчальний рік

Аналіз виконання річного плану роботи закладу за минулий навчальний рік. Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік

Діяльність Центру у 2017/2018 навчальному році здійснювалася відповідно до Річного плану роботи закладу. Виконання його передбачало вдосконалення навчально-виховного процесу на основі здобутих результатів кожного окремого педагога та колективу в цілому за основними напрямами: інформаційно-методичному, організаційно-масовому, екологічному та природоохоронному, біологічному та експериментально-дослідницькому.
Інформаційно-методична робота забезпечувалась підготовкою та проведенням методичної роботи з педагогічними працівниками ЗОЕНЦ, координаційною роботою серед позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму області через: інформаційні інструктивно-методичні матеріали, методичні дні, проведення Тижня педагогічної майстерності, виставки методичних розробок, надання методичної допомоги керівникам гуртків у підборі літератури та підготовки питань до засідань методичних днів.
Методичні дні є апробованою ефективною формою методичної роботи націленою на підвищення рівня педагогічних компетентностей керівників гуртків, методистів, що відповідно сприяло поліпшенню ефективності всього навчально-виховного процесу в ЗОЕНЦ.
У 2017/2018 навчальному році згідно з Планом було проведено 8 засідань методичних днів. План проведення методичних днів виконаний повністю, з доповідями і своїми розробками виступило 12 педагогів.
Навчально-виховний процес у минулому навчальному році здійснювався за типовими навчальними програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки України.
Дирекція та методична служба створили умови для професійної підготовки педагогів через курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення методичних днів, тижнів педагогічної майстерності, надання методичної допомоги керівникам гуртків в організації та проведенні занять.
У 2017/2018 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагоги. Атестовано 2 керівників гуртків. За результатами атестації керівникам гуртків встановлено 12 розряд.
Протягом навчального року дирекцією проводився контроль планування, організації та проведення гурткових занять керівниками гуртків за веденням документації керівниками гуртків, готовністю до проведення занять, наповнюваністю груп, відвідуванням занять гуртка юннатами.
З метою оцінки ефективності методів навчання і виховання учнівської молоді педагогами закладу за навчальний рік проведено 8 відкритих занять.
Протягом навчального року, у осінній та весняний періоди, керівниками гуртків приділялась значна увага трудовому вихованню учнівської молоді через суспільно корисну роботу, благоустрій території закладу, проведення „Місячника саду і лісу”.
Однією із важливих форм роботи з учнівською молоддю в ЗОЕНЦ є організація та проведення масово-виховних заходів як профільного, так і виховного та культурно-розважального характеру.
Усі заплановані масово-виховні заходи на тематику національно-патріотичного виховання, здорового способу життя, народознавства, аварії на ЧАЕС, зустрічі із працівниками МВС, поліцією проведені.
Екологічна освіта та природоохоронна робота із юннатами у минулому навчальному році була спрямована на організацію та проведення обласних масово-виховних заходів природоохоронного та екологічного спрямування.
Окрім масово-виховних заходів на природоохоронну тематику проведено ряд тематичних пізнавальних екскурсій, акцій, екологічних тренінгів. У плані трудового виховання проведені із юннатами практичні роботи на екологічних стежках, НДЗД, дендрарію ЗОЕНЦ. Екологічна просвіта протягом року проводилась через тематичні виступи дитячого екологічного театру ЗОЕНЦ та відеолекторію.
Продовжується співпраця із громадською організацією „ФОРЗА” у рамках проекту „Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів”.
Біологічна та дослідницько-експериментальна робота була запланована у 2017/2018 навчальному році за напрямами організації суспільно корисної та практичної роботи із юннатами в процесі гурткових занять, участі гуртківців у всеукраїнських, обласних конкурсах, акціях, виставках.
Плануванням навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році було передбачено організацію учнівських об’єднань, створення умов для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку учнівської молоді, проведення координаційної роботи, сприяння в організації навчально-пізнавальних екскурсій, навчання у ВЗБШ, трудового виховання, виїзні форми навчання.
Протягом навчального року у закладі були забезпечені належні санітарно-гігієнічні та естетично-побутові умови. Постійно проводився контроль за дотриманням працівниками та юннатами правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, збереження матеріальних цінностей. У цілому План роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за 2017/2018 навчальний рік виконаний.
Не реалізовано в повному обсязі у зв’язку із фінансовим труднощами окремі заходи:
- обласний етап Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв загальноосвітніх шкіл і позашкільних закладів та обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти „Земля – наш спільний дім”, що були проведені заочно;
- виїзні форми навчання: навчально-польова орнітологічна практика „Птах року”, комплексна еколого-природознавча експедиція „Ойкос”, обласний табір передового юннатівського та педагогічного досвіду „Юннат”.
У 2017/2018 навчальному році відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.01.2017 № 6 Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді організовано роботу відпочинкового табору „Арніка” на базі Воловецької філії ЗОЕНЦ, де щомісяця відпочивало 120 учнів із загальноосвітніх шкіл районів та міст Закарпатської області, а також учні із Луганської області, м.Бендери Придністровської Молдавської Республіки.
Протягом 2017/2018 року у Воловецькій філії Закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді „Арніка” за рахунок коштів обласного бюджету відпочило 640 дітей.
Робота Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 2018/2019 навчальному році буде спрямована на реалізацію розвитку біологічної, екологічної освіти і виховання дітей та учнівської молоді визначеної Законами України: „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Концепцією екологічної освіти в Україні (2001р.), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015), Концепцією позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі компетентнісного підходу (2017), Планом заходів департаменту освіти і науки облдержадміністрації, шляхом:
- забезпечення умов для розвитку творчих інтересів дітей та молоді: модернізація навчальної, матеріально-технічної бази, забезпечення сучасним обладнанням;
- розвитку здібностей і обдарувань учнів, задоволення їх інтересів та потреб у професійному визначенні;
- створення належних умов для навчально-виховного процесу, спрямованого на зміцнення гуманістичних основ життя суспільства, утвердження високої духовності та моралі;
- продовження реалізації Концепції екологічної освіти в Україні;
- реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді;
- реалізації Концепції позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі компетентнісного підходу
- вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення його методичного забезпечення;
- впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, передового досвіду, новітніх методик, теоретичних розробок;
- реалізації пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи; активізації організаційно-координуючої ролі еколого-натуралістичних закладів у розвитку додаткової освіти з біології, екології, охорони природи;
- розвитку співпраці із державними й громадськими українськими та зарубіжними освітніми та природоохоронними закладами, установами, організаціями у проведенні еколого-натуралістичної, дослідницької та природоохоронної роботи;
- розробки та видання навчальних інструктивно-методичних матеріалів щодо діяльності позашкільних еколого-натуралістичних закладів, творчих учнівських об’єднань натуралістичного спрямування;
- сприяння розвитку системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладу.

І. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Забезпечити підготовку та проведення методичної роботи із педагогічними працівниками ЗОЕНЦ та координаційну роботу серед позашкільних навчальних закладів області через:

- інформаційні наради

- методичні дні

- семінари, семінари-практикуми

- методичні тижні

- виставки методичних розробок

- засідання круглих столів

- проведення конференцій, диспутів, педагогічних читань тощо

протягом навчального року

щотижневі

щомісяця

протягом навчального року

дирекція,

відділ інформаційно-методичної роботи

завідувачі відділів

методисти

2

Підготувати пропозиції до тематик та скласти графік проведення засідань методичних днів

вересень

2018 р.

інформаційно-методичний відділ

3

Підготувати необхідну документацію та скласти План роботи школи молодого педагога

вересень

2018 р.

методист інформаційно-методичного відділу

4

Організовувати та проводити засідання методичних днів з педагогами ЗОЕНЦ.

протягом навчального року

інформаційно-методичний відділ

5

Поповнювати банк даних нових педагогічних ідей, розробок занять гуртків

протягом навчального року

методисти відділів

6

Надавати методичну допомогу керівникам гуртків у підборі літератури для розкриття тем виступів на методичних днях

протягом навчального року

методисти відділів

7

Систематично проводити огляд методичної літератури, фахових журналів, інтернет видань з метою надання допомоги керівникам гуртків ЗОЕНЦ та рай, міськ ЕНЦ/СЮН у підвищенні фахової майстерності педагогів

протягом навчального

року

методисти відділів

8

Підготувати необхідну документацію для проведення атестації педагогічних працівників ЗОЕНЦ у 2018-2019 навчальному році:

- наказ про створення атестаційної комісії та атестації,

- план роботи атестаційної комісії,

- графік засідань атестаційної комісії,

- іншу документацію згідно вимог Типового положення про атестацію

вересень-жовтень 2018 р.

дирекція

атестаційна

комісія

9

Підготувати та провести нараду із директорами, заступниками директорів та методистами районних позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування „Підсумки роботи навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році та завдання позашкільної освіти на 2018/2019 н. р.”

жовтень

2018 р.

дирекція,

відділ інформаційно-методичної роботи

10

Проводити інструктивно-методичні наради з керівниками гуртків

протягом року

завідувачі відділами

11

Розробляти методичні рекомендації для керівників гуртків з проведення гурткових занять та масово-виховних заходів.

протягом року

методисти

12

Здійснити передплату періодичних видань та фахових журналів на 2019 рік.

жовтень

2018р.

Кремінь О.І.

13

Підготувати звіти про роботу відділів за 2017/2018 навчальний рік

жовтень

2018р.

завідувачі відділів

14

Готувати матеріали для випуску видавничої продукції ЗОЕНЦ:

„Вісник ЗОЕНЦ”

„Бібліотечка позашкільника”
Тематичні буклети

протягом навчального

року

відділ інформаційно-методичної роботи

15

Підготувати методичні матеріали та взяти участь у конкурсі „Позашкільні педагогічні читання-виставка видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму”

листопад-грудень

2018 р.

педагогічні працівники ЗОЕНЦ

16

З метою вивчення форм і методів реалізації пріоритетних напрямів еколого-натуралістичної роботи, надання методичної допомоги, вивчення досвіду роботи здійснювати виїзди у навчально-виховні заклади Іршавського, Хустського, Рахівського районів, де працюють гуртки від ЗОЕНЦ та Тячівського, Виноградівського рай ЕНЦ.

протягом року

дирекція, методисти, завідувачі

відділів

17

З метою вивчення системи роботи керівників гуртків, надання їм методичних рекомендацій відвідувати гурткові заняття (згідно з графіком)

протягом року

дирекція,

методисти,

завідувачі відділів

18

Здійснити виїзди в позашкільні заклади області з метою вивчення дослідницької роботи.

ІІ кв.

Величканич О.М.

Токарєва О.І.

19

Організувати та провести „Тиждень педагогічної майстерності” із оформленням тематичної виставки „Педагогічний вернісаж ”

березень

2019 р.

дирекція, відділ

інформаційно-методичної роботи

20

Сприяти проведенню практики вчителів, які проходять курсову підготовку в ЗІППО (лекції, практичні заняття, надання консультацій, проведення тематичних екскурсій)

протягом року

дирекція,

педагогічні працівники ЗОЕНЦ

21

Систематично готувати інформаційні матеріали про роботу ЗОЕНЦ та поповнювати сайт а також надсилати на сайт НЕНЦу та департаменту освіти і науки ОДА

протягом

року

завідувачі відділів,

методисти

22

Систематично готувати відеорепортажі про роботу ЗОЕНЦ та виставляти в інтернетмережі.

протягом

року

інформаційно-методичний відділ

23

Надавати методичні рекомендації методистам відділів у підборі методичної літератури для проведення гурткових занять, семінарів та масово-виховних заходів

протягом року

відділ інформаційно-методичної роботи

24

У плані співпраці із УжНУ сприяти в організації проходження педагогічної практики студентів біологічного факультету на базі ЗОЕНЦ

протягом року

дирекція,

педагогічні працівники ЗОЕНЦ

25

З метою вивчення системи роботи керівників гуртків, надання методичної допомоги та підготовки до атестації відвідувати заняття гуртків, проведення виховних заходів з гуртківцями

протягом навчального року

атестаційна комісія, методисти відділів

26

Заслухати на засіданнях атестаційної комісії творчі звіти педагогів, які атестуються у цьому навчальному році

ІІ півріччя

навчального року

атестаційна комісія

27

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії. Підготувати атестаційні листи

березень

2019 р.

голова, секретар атестаційної комісії

28

Проводити інструктивно-методичні наради із керівниками гуртків

протягом року

завідувачі

відділів,

29

З метою вивчення досвіду роботи методистів районних еколого-натуралістичних центрів здійснити виїзди у Тячівський, Виноградівський райЕНЦ

протягом навчального року

дирекція,

завідувачі відділів,

методисти

30

Систематично надавати електронну інформацію про діяльність ЗОЕНЦ департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, ЗІППО, НЕНЦ, ЗМІ.

протягом року

завідувачі

відділів, методисти

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

У рамках Всеукраїнської акції „День юного натураліста” організувати та провести в ЗОЕНЦ масово-виховний захід поєднавши із „Днем відкритих дверей” та Всесвітньою акцією „Голуб миру”

вересень

2018 р.

Яхимець І.М.

2

Організувати роботу дитячого самоврядування

жовтень

2018 р.

Яхимець І.М.,

3

Організувати і провести дитячу конференцію присвячену 100 річчю позашкілля „Свій голос віддаємо на захист природи”

жовтень

2018 р.

Самойлова А.В.

4

Проводити засідання юннатівського активу (щомісяця за окремим планом)

протягом року

Яхимець І.М.

5

Організувати та провести обласний конкурс учнівських колективів екологічної просвіти „Земля – наш спільний дім”

березень

2019 р.

Самойлова А.В.

6

Організувати та провести обласний зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

квітень

2019 р.

Самойлова А.В.

7

Організувати та провести обласний зліт юннатів „Золотий нарцис”

травень

2019 р.

Самойлова А.В.

8

Організувати юннатів ЗОЕНЦ для участі у святкуванні Міжнародного дня захисту дітей в м. Ужгороді

червень 2019 р.

Яхимець І.М.

9

Взяти участь у Всеукраїнському зборі дитячого екологічного парламенту на базі Всеукраїнського профільного табору „Юннат”, м. Київ, НЕНЦ

червень 2019 р.

Яхимець І.М.

10

Організувати участь юннатів у фестивалі патріотичних дій базі Всеукраїнського профільного табору „Юннат”, м. Київ, НЕНЦ

червень 2019 р.

Кремінь О.І

11

Систематично проводити екскурсії в ЗОЕНЦ із учнівською, студентською молоддю, вихованцями дошкільних закладів, дорослими відвідувачами Ужгорода, області, України, зарубіжними гостями в канікулярний період.

червень-серпень

2019 р.

Педагои ЗОЕНЦ

12

Організувати юннатів ЗОЕНЦ для участі у Міжнародному Дню Дунаю

липень

2019 р.

Яхимець І.М.

13

Систематично надсилати в департамент освіти і науки пропозиції до плану роботи на наступний тиждень

щосереди протягом року

Яхимець І.М.

14

В період літніх канікул надсилати інформації в департамент освіти і науки про обсяг видатків на оздоровлення дітей у відпочинкових, профільних таборах.

червень-серпень

2019 р.

Яхимець І.М.

15

Залучати учнівську молодь через керівників гуртків до участі в природоохоронних акціях, конкурсах.

протягом навчального року

Яхимець І.М.

Кремінь О.І

16

Організувати та провести навчально-пізнавальну екскурсію із юннатами ЗОЕНЦ у Музей екології гір КБЗ

червень

2019 р.

Яхимець І.М.

Кремінь О.І

Масові заходи виховного спрямування (культурно-розважальні заходи, свята, тематичні вечори, оздоровлення тощо)

17

Організувати і провести обласне ігрове екологічне свято „Екокраїна „Веселка” до 100 річчя позашкільного освітнього руху в Україні.

вересень

2018

Самойлова А.В.

18

Організувати та провести масово-виховний захід до Всесвітнього дня захисту тварин

жовтень

2018 р

Відділ екології

19

Організувати і провести масово-виховний захід до Дня захисника України

жовтень 2018 р

Кремінь О.І

20

Систематично проводити відеолекторій із показом науково-популярних фільмів для юннатів ЗОЕНЦ

протягом навчального року

відділ оргмасової роботи

21

Організувати і провести в ЗОЕНЦ „Місячник саду і лісу”, (осінній етап,

весняний етап)

жовтень 2018 р.

березень 2019 р.

Яхимець І.М.

22

Провести бесіду з юннатами на тему: „Визволення України від фашистських загарбників”

жовтень 2018 р.

Кремінь О.І

23

Організувати та провести масово-виховний захід: „Друге життя побутових відходів”.

листопад 2018 р.

Самойлова А.В.

24

Організувати та провести масово-виховний захід: „Спогади про голодомор”. Виховуємо майбутнє турбуючись про минуле.

листопад 2018 р.

Яхимець І.М.

25

Година спілкування на тему: „День святого Миколая”

грудень 2018 р.

Яхимець І.М.,

керівники гуртків

26

Скласти план проведення новорічно-різдвяних свят та масово-виховних заходів із юннатами на період зимових канікул 2018-2019 р.

грудень

2018 р.

Яхимець І.М.

27

Організувати і провести із гуртківцями свято Новорічної ялинки:

- театралізоване свято (для гуртківців початкового рівня)

- масово-виховний захід ”Новорічний карнавал”( для гуртківців основного рівня)

Грудень

2018 р.

Яхимець І.М., керівники гуртків

28

Організувати та провести обласний етап конкурсу „Новорічна композиція”, „Український сувенір”

грудень

2018 р.

Яхимець І.М.

29

Взяти участь у Всеукраїнському очно-заочному конкурсі „Новорічна композиція”, „Український сувенір”

грудень-січень

2018-2019 р.

Яхимець І.М.

30

Провести із юннатами ЗОЕНЦ годину спілкування на тему: „День Соборності України”

січень

2019

Кремінь О.І.

31

Організувати і провести масово-виховний захід до Дня пам’яті героїв небесної сотні

лютий

2019

Кремінь О.І.

32

Організувати і провести масово-виховний захід до Міжнародного дня жінок.

березень 2019

Яхимець І.М.

33

Організувати та провести масово-виховний захід до Всесвітнього дня води.

березень 2019

Самойлова А.В.

34

Організувати та провести масово-виховний захід до Всесвітнього дня птахів.

квітень 2019

Самойлова А.В

35

Організувати і провести масово-виховний захід ”День здоров’я”.

квітень 2019

Яхимець І.М.

36

Провести масово-виховний захід до Міжнародного дня Землі.

квітень

2019 р.

Величканич О.М.

37

Організувати і провести бесіду до 32 річниці аварії на ЧАЕС.

квітень

2019

Яхимець І.М.

38

Провести бесіду з юннатами ЗОЕНЦ на тему „День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”

травень

2019 р.

Кремінь О.І.

39

Провести масово-виховний захід до Міжнародного дня рослин в Україні.

травень

2019 р.

Величканич О.М.

Токарєва О.І.

40

Організувати і провести масово-виховний захід ”День матері”

травень

2019

Яхимець І.М.

41

Організувати та провести масово-виховний захід до Всесвітнього дня захисту навколишнього природного середовища.

червень 2019

Самойлова А.В

ІІІ. БІОЛОГІЧНА ТА ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Провести виставку „Щедрість рідної землі” до Дня юного натураліста

вересень

2018 р.

Величканич О.М.

2

Підвести підсумки роботи на НДЗД. Написати звіт

жовтень

2018 р.

Величканич О.М.

3

Взяти участь в осінній сесії Природничої школи учнівської молоді

жовтень-листопад

2018 р.

Токарєва О.І.

4

Провести майстер-клас „Новорічна іграшка”

грудень

2018р.

Величканич О.М.

Токарєва О.І.

5

Взяти участь у конкурсі-огляді внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів „Галерея кімнатних рослин”

протягом

року

Величканич О.М.

6

Взяти участь у весняній сесії Природничої школи учнівської молоді

березень

2019 р.

Токарєва О.І.

7

Організувати проведення конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства „Юний дослідник” серед юннатів ЗОЕНЦ

березень

2019 р.

Величканич О.М.

Токарєва О.І.

8

Взяти участь у Всеукраїнських трудових акціях та суспільно корисній роботі „Турбота молоді тобі, Україно”:

„Плекаємо сад”, „Дослідницький марафон”, „Юннатівський зеленбуд”, „Парад квітів біля школи”, „Кролик”

березень-листопад

2019 р.

Величканич О.М.

9

Організувати та провести конкурс дитячого малюнку „Зоологічна галерея” серед юннатів ЗОЕНЦ.

березень

2019 р.

Відділ біології

10

Систематично проводити біологічні квести, майстер класи із дітьми, що відпочивають у відпочинковому таборі „Арніка”.

протягом року

Величканич О.М.

Токарєва О.І.

11

Провести майстер-класи із юннатами з декоративно-ужиткового мистецтва.

протягом року

Величканич О.М.

Токарєва О.І.

12

Брати участь у масово-виховних заходах та конкурсах біологічного та дослідницького спрямування, які не заплановані, але можуть бути проголошені протягом навчального року.

протягом року

Величканич О.М.

ІV. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Залучати юннатів ЗОЕНЦ до активної природоохоронної роботи

щомісяця

керівники гуртків

2

Проводити координаційну роботу із залучення учнівської молоді до активної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектах

щомісяця

керівники гуртків

3

Продовжити поповнення банку даних нових педагогічних ідей, розробок занять гуртків

щомісяця

керівники гуртків

4

Продовжити співпрацю із науковими установами, природоохоронними організаціями , громадськими організаціями

протягом

року

відділ екології

5

Надавати допомогу в організації та проведенні навчально-пізнавальних екскурсій, які передбаченні планами проведення гурткових занять

протягом

року

Самойлова А.В.

6

Продовжити співпрацю із закладами загальної середньої освіти області, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами за напрямом – екологічна освіта та виховання.

протягом

року

Самойлова А.В.

7

Організувати та провести відбірковий (обласний) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю фото-, відео-, слайдоробіт „В об’єктиві натураліста” (заочно)

лютий

2019 р.

відділ екології

8

Організувати і провести обласний етап Всеукраїнської акції «Годівничка»

березень

2019 р.

Самойлова А.В.

9

Брати участь у міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, акціях, які організовує та проводить НЕНЦ

протягом

року

відділ екології

10

Брати участь у заходах екологічного спрямування, які не заплановані але можуть бути проголошені у цьому році (акції, зльоти, збори, походи, школи, екскурсії, експедиції, свята семінари, конференції тощо).

протягом

року

відділ екології

11

Закладання колекційної ділянки багаторічних рослин

квітень-травень

2019 р.

відділ екології

ІV. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Залучати юннатів ЗОЕНЦ до активної природоохоронної роботи

щомісяця

керівники гуртків

2

Проводити координаційну роботу із залучення учнівської молоді до активної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектах

щомісяця

керівники гуртків

3

Продовжити поповнення банку даних нових педагогічних ідей, розробок занять гуртків

щомісяця

керівники гуртків

4

Продовжити співпрацю із науковими установами, природоохоронними організаціями , громадськими організаціями

протягом

року

відділ екології

5

Надавати допомогу в організації та проведенні навчально-пізнавальних екскурсій, які передбаченні планами проведення гурткових занять

протягом

року

Самойлова А.В.

6

Продовжити співпрацю із закладами загальної середньої освіти області, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами за напрямом – екологічна освіта та виховання.

протягом

року

Самойлова А.В.

7

Організувати та провести відбірковий (обласний) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю фото-, відео-, слайдоробіт „В об’єктиві натураліста” (заочно)

лютий

2019 р.

відділ екології

8

Організувати і провести обласний етап Всеукраїнської акції «Годівничка»

березень

2019 р.

Самойлова А.В.

9

Брати участь у міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, акціях, які організовує та проводить НЕНЦ

протягом

року

відділ екології

10

Брати участь у заходах екологічного спрямування, які не заплановані але можуть бути проголошені у цьому році (акції, зльоти, збори, походи, школи, екскурсії, експедиції, свята семінари, конференції тощо).

протягом

року

відділ екології

11

Закладання колекційної ділянки багаторічних рослин

квітень-травень

2019 р.

відділ екології

V. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Організувати роботу творчих учнівських об’єднань в ЗОЕНЦ та закладах загальної середньої освіти Іршавського, Хустського, Рахівського районів.

вересень 2018 р.

керівники гуртків

2

Провести зустрічі-бесіди із батьками, вчителями закладів загальної середньої освіти при комплектації учнівських творчих об’єднань

до 15 вересня

2018р.

керівники гуртків

3

Поповнити банк даних про юннатів ЗОЕНЦ та гуртківців закладів загальної середньої освіти Іршавського, Хустського, Рахівського районів.

вересень 2018 р.

зав. відділами

4

Формувати у вихованців ЗОЕНЦ почуття національної свідомості патріотизму, любові до України, поваги до народних традицій засобами еколого-натуралістичного виховання

протягом навчального року

Кузьма В.Ю.,
Кремінь О.І.

керівники гуртків

5

Проводити координаційну роботу для участі учнівської молоді області у всеукраїнських науково-освітніх проектах

протягом навчального року

Токарєва О.І.

6

З метою формування здорового способу життя постійно проводити із гуртківцями бесіди на тему:

ознайомлення із факторами ризику для життєдіяльності;

формування адекватної поведінки

протягом навчального року

керівники гуртків

7

Залучати учнівську молодь до активної природоохоронної роботи з метою поліпшення стану довкілля

протягом навчального року

керівники гуртків

8

Створювати умови для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку юннатів, організація змістовного дозвілля й відпочинку

протягом навчального року

дирекція, завідувачі відділами,

керівники гуртків

9

Створювати умови для професійного самовизначення гуртківців, мотивації до самовдосконалення, саморозвитку

протягом навчального року

дирекція,.

керівники гуртків

10

Формувати у гуртківців переконання щодо негативного ставлення до будь-яких проявів тероризму, екстремізму, ксенофобії, расизму, міжетнічної дискримінації.

протягом навчального року

керівники гуртків

11

Сприяти розширенню мережі творчих учнівських об’єднань за інтересами, зокрема, еколого-натуралістичного спрямування в освітньо-виховних закладах області

протягом року

дирекція

12

Використовувати у роботі відділів ЗОЕНЦ комп’ютерні засоби, інформаційні технології, мережу Інтернет

протягом навчального року

завідувачі відділів

13

Продовжити використання педагогами на заняттях гуртків та масово-виховних заходах науково-популярної літератури публічної екологічної бібліотеки та природоохоронних відеофільмів із відеотеки „Екологія ХХІ століття”.

протягом навчального року

завідувачі відділів, методисти, керівники гуртків

14

Продовжити співпрацю із науковими установами, природоохоронними організаціями у плані екологічного навчання та природоохоронного виховання учнівської молоді.

протягом навчального року

дирекція, педколектив

Навчально-пізнавальні екскурсії

15

Організувати та провести навчально-пізнавальні екскурсії із юннатами ЗОЕНЦ:

У фермерське господарство із вирощування ківі (с. Сторожниця)

екскурсія на тему „Золота осінь”;

ранньоквітучі рослини Закарпаття

вересень 2018р.

жовтень 2018р.

березень 2019р.

Величканич О.М

Яхимець І.М.,

Величканич О.М

16

Провести еколого-краєзнавчі екскурсії до наступних об’єктів:

- музеїв села Колочава (Міжгірський район);

- Закарпатського краєзнавчого музею;

- Невицького замку;

- ботанічного саду УжНУ;

- парку „Під замком”;

- парку „Боздоський”;

- саду Лаудона

- Долини нарцисів, Красне поле, страусину, оленеферму (Хустський район);

- Кам’яницьке лісництво Ужгородського району;

- гору Плішка

- Великоберезнянське лісництво

травень

2019 р.

протягом року

Яхимець І.М.

відділ екології, відділ біології

17

Надавати допомогу керівникам гуртків в організації та проведенні навчально-пізнавальних екскурсій, які передбачені планами проведення гурткових занять

протягом року

відділ біології,

відділ екології, відділ орг-масової роботи

Трудове виховання

18

Упорядкування дендропарку, благоустрій території в ЗОЕНЦ та у філії „Арніка”.

вересень жовтень

2018 р.

керівники гуртків, вихователі

19

Провести комплекс весняних практичних робіт із юннатами ЗОЕНЦ на НДЗД, в плодовому саду, винограднику, ягіднику, благоустрій територій.

березень – травень

2019 р.

відділ біології

20

Облаштування колекційної ділянки квітково-декоративних рослин.

квітень

2019 р.

відділ біології, керівники гуртків

21

Закладання колекційної ділянки рослин радіопротекторної дії на НДЗД

квітень

2019 р.

відділ екології

22

Проводити постійний догляд за с/г культурами на НДЗД (полив, прополювання, фенологічні спостереження)

квітень – серпень

2019 р.

керівники гуртків

23

Проводити із юннатами ЗОЕНЦ практичні роботи із поповнення видового складу дендрарію, квітково-декоративних рослин, догляду і впорядкуванню квітників, рабаток, клумб, рокарію.

весняно-літній період

відділ екології, відділ біології

24

Організація роботи у внутрішньому кутку живої природи та пташнику. Практичні роботи із догляду за мешканцями кліток, вольєрів, тераріумів, акваріумів.
Дослідницько-експериментальна робота (створення умов для розмноження тварин і рослин, посильна селекційна робота тощо)

протягом навчального року

керівники гуртків

25

Організація навчально-виховної та практичної роботи на об’єкті: навчально-декоративна водойма. Догляд за гідробіонтами, естетичним станом водойми, проведення фенологічних спостережень.

протягом навчального року

відділ біології

26

Сприяти організації навчально-виховної та практичної роботи біля та в навчально-декоративній водоймі. Догляд за гідробіонтами, естетичним станом водойми, фенологічні спостереження

протягом навчального року

відділ біології,

відділ екології

27

Організувати роботу в дитячій екологічній відеостудії „Дивосвіт”. Проводити відео,фотозйомоки, виготовлення сюжетів, створення проектів телепередач. Навчати юннатів професії телеоператора, тележурналіста

протягом навчального року

Бокій Л.І.,
Виїзні форми навчання (навчально-польові практики, експедиції)

28

Організувати і провести екологічну навчально-польову практику

червень

2019 р.

відділ екології

29

Організувати і провести навчально-тренінгові заняття для дітей шкіл міста у канікулярний період (за окремим планом)

протягом навчального року

відділ екології

30

Провести навчально-польову орнітологічну практику „Птах року” із юннатами ЗОЕНЦ

червень

2019 р.

відділ екології

31

Провести навчально-польову практику із гуртківцями відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи

червень

2019р.

відділ біології

32

У погодженні із департаментом освіти і науки ОДА організувати і провести екологічну зміну у таборі філії „Арніка”

Червень – серпень

2019 р.

відділ екології, працівники філії

33

Організувати роботу обласного профільного наметового табору „Юннат”.

липень

2019 р.

відділ біології

34

Організувати роботу Всеукраїнської комплексної еколого-природознавчої експедиції „Ойкос-20” на базі Карпатського біосферного заповідника, Національного природного парку „Синевир”.

липень – серпень

2019 р.

відділ екології, відділ біології
VI. КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Брати участь у всіх заходах, що організовує НЕНЦ, департамент освіти і науки ОДА для керівників обл, рай, міськ ЕНЦ/СЮН.

протягом навчального року

директор, заступники

2

Встановити систему контролю та керівництва в організації навчально-виховного процесу і режиму роботи:

- контроль за станом мережі творчих об’єднань учнів (гуртків);

- контроль за виконанням працівниками ЗОЕНЦ Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- контроль за виконанням сторонами умов колективної угоди;

- проведення виробничих нарад із методичним складом;

- відвідування гурткових занять та різних масово-виховних заходів;

- перевірка документації:

тижневі плани роботи завідувачів відділами, методистів;

1) журнали гурткової роботи;

2) поурочні план-конспекти та дидактичні матеріали

постійно

протягом навчального року

щопонеділка

протягом навчального року

один раз на місяць

директор, заступник

дирекція

дирекція, профком

директор, заступник.

директор, заступник, методисти

директор, заступник директор, заступник, методисти

3

Провести засідання педагогічної ради:

1. Завдання працівників ЗОЕНЦ із забезпечення організованого початку нового 2018/2019 навчального року.

2. Про роботу ЗОЕНЦ у період літніх канікул.

3. Аналіз плану роботи відділів за 2017/2018 навчальний рік та плани роботи відділів на 2018/2019 навчальний рік.

4. Обговорення та прийняття плану роботи на новий 2018/2019 навчальний рік.

31 серпня

2018 р.

Геревич О.В.

Яхимець І.М.

завідувачі відділів

педколектив

4

Видати наказ:

„Про організований початок 2018/2019 навчального року”

вересень 2018 р.

директор

5

Видати наказ „Про розподіл обов’язків працівників ЗОЕНЦ на 2019 рік”.

січень

2019р.

Геревич О.В.

6

Провести засідання педагогічної ради:

1. Про підсумки роботи учнівських об’єднань за перше півріччя 2018/2019 навчального рок.у

2. Про підсумок роботи із юннатами у період зимових канікул.

січень

2019 р.

директор, заступник директора,

Яхимець І.М.

7

Провести загальні збори трудового колективу. Аналіз виконання колективного договору, прийняття нового договору.

січень

2019 р.

Геревич О.В.

Токарєва О.І.

8

Провести засідання педагогічної ради:

- 1.Про підсумки роботи учнівських об’єднань за ІІ- півріччя 2018/2019 н. р.

- 2.Про планування та організацію роботи із юннатами ЗОЕНЦ у період літніх канікул.

червень

2019 р.

Геревич О.В.

Кузьма В.Ю.

завідувачі відділами

9

Видати наказ за підсумками реалізації навчально-виховного процесу у ІІ півріччі.

червень

2019 р.

Геревич О.В.

10

Забезпечувати належні санітарно-гігієнічні, естетичні та побутові умови в закладі. Постійно контролювати дотримання працівниками і юннатами „Правил техніки безпеки”, протипожежної безпеки, збереження матеріальних цінностей.

протягом навчального року

директор, заступник ди-ректора з АГЧ, зав. складом,

керівники гуртків

11

Проводити розгляд зауважень, приписів за наслідками перевірок департаменту освіти і науки ОДА та інших контролюючих органів

протягом року

дирекція

VІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ І МІЖНАРОДНІ ОЧНО-ЗАОЧНІ ЗАХОДИ

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за проведення

Участь у всеукраїнських і міжнародних очних заходах:

1

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну

вересень

2018 р.

Величканич О.М.

2

Взяти участь у Всеукраїнському форумі учнівських трудових об’єднань (УДЦ „Молода гвардія”, Одеська обл.)

вересень –жовтень

2018 р.

Величканич О.М.

3

Взяти участь у Всеукраїнському фестивалі „Україна – сад”.

жовтень

2018 р.

Величканич О.М.

Токарєва О.І.

4

Взяти участь у фінальному етапі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді „Дотик природи”.

жовтень – листопад

2018 р.

Величканич О.М.

5

Взяти участь у осінній сесії Природничої школи учнівської молоді.

жовтень-листопад

2018 р.

Токарєва О.І.

6

Взяти участь у Великому зимовому обліку птахів

січень

2019 р.

відділ екології.

7

Взяти участь у Великому зимовому обліку птахів

січень

2019 р.

відділ екології.

8

Взяти участь у національному етапі міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності „Енергія і середовище - 2018”

лютий

2019 р.

відділ екології

9

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (вікова категорія 16-23 роки).

лютий

2019 р.

Величканич О.М

10

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі досягнень юних зоологів і тваринників.

лютий – березень

2019 р.

Відділ біології

11

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі „Юний селекціонер і генетик”.

березень

2019 р.

Відділ біології

12

Взяти участь у весняній сесії Природничої школи учнівської молоді.

березень

2019 р.

Токарєва О.І.

13

Взяти участь у Міжнародному екологічному конкурсі

березень

2019 р.

відділ екології

14

Взяти участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу „Земля – наш спільний дім” (учнівських колективів екологічної просвіти)

квітень-травень

2019 р.

відділ екології

15

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства і ландшафтного дизайну „Квітуча Україна”.

травень

2019 р.

Відділ біології

16

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (вікова категорія 12-15 років).

травень

2019 р.

Відділ біології

17

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт із природознавства „Юний дослідник”.

травень

2019 р.

Відділ біології

18

Взяти участь у фінальному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю „В об’єктиві натураліста”

травень

2019 р.

відділ екології

19

Взяти участь у VІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд

юних зоологів (Черкаська обл.).

червень

2019 р.

Відділ біології

20

Взяти участь у VІІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних ботаніків (Запорізька обл.).

червень

2019 р.

Відділ біології

21

Взяти участь у зльоті юних дослідників-природознавців на базі Всеукраїнського профільного табору „Юннат”.

червень

2019 р.

Відділ біології

22

Взяти участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних екологів

червень

2019 р.

відділ екології
Участь у всеукраїнських очно-заочних масових еколого - біологічних конкурсах, операціях

23

Провести обласний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду на кращу навчально-дослідну земельну ділянку навчальних закладів.

листопад

2018 р.

Відділ біології

24

Провести обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Зоологічна галерея”.

березень-квітень

2019 р.

Відділ біології

25

Участь у конкурсі-огляді „Галерея кімнатних рослин” (внутрішнє озеленення)

протягом року

Відділ біології

26

Участь у фінальному етапі Всеукраїнської акції „Годівничка”

квітень

2019 р.

відділ екології

27

Участь у Всеукраїнському конкурсі „Парки – легені міст і сіл”

протягом року

відділ екології

28

Взяти участь в екологічному конкурсі „Вчимося заповідувати”

протягом року

відділ екології

29

Взяти участь у конкурсі-огляді „Галерея кімнатних рослин” (внутрішнє озеленення)

протягом року

відділ біолоії

30

Взяти участь у Всеукраїнських природоохоронних акціях

„День Землі”, „День Довкілля”, „До чистих джерел”, „Ліси для нащадків”, „Птах року”

протягом року

відділ екології

31

Брати участь у трудових акціях: „Плекаємо сад”, „Дослідницький марафон”, „Парад квітів біля школи”, „Кролик”, „Юннатівський зеленбуд”.

протягом навчального року

Відділ біології

32

Брати участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних заходах еколого-натуралістичного спрямування, які не заплановані але можуть бути проголошені у цьому році Міністерством освіти і науки України, НЕНЦ, департаментом освіти і науки ОДА (акції, зльоти, збори, походи, школи, екскурсії, експедиції, свята тощо)

протягом року

дирекція,

всі відділи

VIII. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ТА

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Готувати і надавати розшифровки кошторисів на 2018/2019 рік

щоквартально

Геревич О.В., гол. бухгалтер

2

Постійно контролювати використання бюджетних асигнувань на утримання ЗОЕНЦ

протягом навчального року

Геревич О.В.

3

В межах виділених асигнувань вживати заходи для зміцнення навчально-матеріальної бази творчих лабораторій ЗОЕНЦ (НДЗД, кутка живої природи, пташника, пасіки, дендропарку, навчально-декоративної водойми, відеостудії, комп’ютерного класу), забезпечувати придбання основних засобів, інвентарю, обладнання, розхідних матеріалів, проведення поточних ремонтів, оформлення кабінетів для гурткової роботи, поповнення їх навчально-наочними посібниками, сучасними ТЗН тощо

протягом навчального року

Геревич О.В.

Шумеляк О.В.

завідувачі відділами,

зав.складом

4

Розширити видовий та кількісний склад дендропарку, зеленої буферної зони, мешканців кутка живої природи , пташника, навчально-декоративної водойми.

протягом навчального року

відділ біології, відділ екології

5

Влаштовувати метеорологічний майданчик. Поповнювати необхідним устаткуванням

протягом навчального року

Шумеляк О.В.

відділи біології екології,

6

Продовжити влаштування майстерні для ремонту автотранспорту, сільгосптехніки, інвентарю, приладдя

протягом року

Геревич О.В.

Шумеляк О.В.

7

Продовжити роботи із благоустрою території Воловецької філії ЗОЕНЦ „Арніка”.

вересень, жовтень

2018 р.

Геревич О.В.

Мішко В.В.

8

Провести щорічну інвентаризацію матеріальних цінностей

листопад 2018 р.

інвентаризаційна комісія

9

Підготувати всі необхідні документи для фінансового звіту за 2017 рік

грудень

2018 р.

Геревич О.В. Шульженко М.А.

10

Підготувати статистичний звіт ПЗ - І станом на 01.01.2018

до 20 січня
2019 р.

Геревич О.В.

Кузьма В.Ю.

11

Забезпечити проведення комплексу робіт із підготовки НДЗД до весняно-польових робіт з гуртківцями (підготовка грунту, інвентарю й обладнання, придбання необхідних добрив, землесумішей, насіння тощо)

І кв.

2018 р.

відділ біології, Шумеляк О.В.

12

Проводити роботи із капітального будівництва, реконструкції, поточного ремонту адмінбудинку, навчальних, підсобних приміщень на території ЗОЕНЦ та у відпочинковому таборі „Арніка” Воловецької філії ЗОЕНЦ

протягом року

Геревич О.В., Шумеляк О.В.,

Мішко В.М.

13

Вжити заходів до належної підготовки закладу та необхідних документів до початку нового 2018/2019 навчального року

серпень, вересень 2019 року

дирекція

Кiлькiсть переглядiв: 506